DW là gì? Nghĩa của từ dw

DW là gì?

DW“Don't Worry” trong tiếng Anh.

DW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DW“Don't Worry”.

Don't Worry: Đừng lo lắng.

Một số kiểu DW viết tắt khác:

Drum Workshop: Xưởng trống.

Giải thích ý nghĩa của DW

DW có nghĩa “Don't Worry”, dịch sang tiếng Việt là “Đừng lo lắng”.