DWIM là gì? Nghĩa của từ dwim

DWIM là gì?

DWIM“Do What I Mean” trong tiếng Anh.

DWIM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DWIM“Do What I Mean”.

Do What I Mean: Làm những gì tôi có nghĩa.

Giải thích ý nghĩa của DWIM

DWIM có nghĩa “Do What I Mean”, dịch sang tiếng Việt là “Làm những gì tôi có nghĩa”.