DWM là gì? Nghĩa của từ dwm

DWM là gì?

DWM“Doctor Who Magazine” trong tiếng Anh.

DWM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DWM“Doctor Who Magazine”.

Doctor Who Magazine: Tạp chí Doctor Who.

Giải thích ý nghĩa của DWM

DWM có nghĩa “Doctor Who Magazine”, dịch sang tiếng Việt là “Tạp chí Doctor Who”.