DWW là gì? Nghĩa của từ dww

DWW là gì?

DWW“Down With Webster” trong tiếng Anh.

DWW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DWW“Down With Webster”.

Down With Webster: Down With Webster.

Giải thích ý nghĩa của DWW

DWW có nghĩa “Down With Webster”, dịch sang tiếng Việt là “Down With Webster”.