DZA là gì? Nghĩa của từ dza

DZA là gì?

DZA“Algeria” trong tiếng Anh.

DZA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DZA“Algeria”.

Algeria: Algeria.
mã ISO 3166-1 alpha-3.

Giải thích ý nghĩa của DZA

DZA có nghĩa “Algeria”, dịch sang tiếng Việt là “Algeria”.