DZI là gì? Nghĩa của từ dzi

DZI là gì?

DZI“Deep Zoom Image” trong tiếng Anh.

DZI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng DZI“Deep Zoom Image”.

Deep Zoom Image: Hình ảnh thu phóng sâu.

Giải thích ý nghĩa của DZI

DZI có nghĩa “Deep Zoom Image”, dịch sang tiếng Việt là “Hình ảnh thu phóng sâu”.