E&E là gì? Nghĩa của từ e&e

E&E là gì?

E&E“Escape and Evasion” trong tiếng Anh.

E&E là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng E&E“Escape and Evasion”.

Escape and Evasion: Escape and Evasion.
đào tạo.

Giải thích ý nghĩa của E&E

E&E có nghĩa “Escape and Evasion”, dịch sang tiếng Việt là “Escape and Evasion”.