E là gì? Nghĩa của từ e

E là gì?

E“East” trong tiếng Anh.

E là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng E“East”.

East: Phía đông.

Giải thích ý nghĩa của E

E có nghĩa “East”, dịch sang tiếng Việt là “Phía đông”.