EA là gì? Nghĩa của từ ea

EA là gì?

EA“Electronic Attack” trong tiếng Anh.

EA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EA“Electronic Attack”.

Electronic Attack: Tấn công điện tử.

Một số kiểu EA viết tắt khác:

Emotions Anonymous: Cảm xúc Ẩn danh.

Engagement Area: Khu vực gắn kết.

Electronic Arts: Nghệ thuật điện tử.

Enrolled Agent: Đại lý đã đăng ký.

Environmental Assessment: Sự đánh giá môi trường.

Enterprise Architect: Kiến trúc sư doanh nghiệp.

Exaampere: Exaampere.

Giải thích ý nghĩa của EA

EA có nghĩa “Electronic Attack”, dịch sang tiếng Việt là “Tấn công điện tử”.