EABU là gì? Nghĩa của từ eabu

EABU là gì?

EABU“Explain Acronyms Before Use” trong tiếng Anh.

EABU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EABU“Explain Acronyms Before Use”.

Explain Acronyms Before Use: Giải thích từ viết tắt trước khi sử dụng.

Giải thích ý nghĩa của EABU

EABU có nghĩa “Explain Acronyms Before Use”, dịch sang tiếng Việt là “Giải thích từ viết tắt trước khi sử dụng”.