EAFUS là gì? Nghĩa của từ eafus

EAFUS là gì?

EAFUS“Everything Added to Food in the United States” trong tiếng Anh.

EAFUS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EAFUS“Everything Added to Food in the United States”.

Everything Added to Food in the United States: Mọi thứ được thêm vào thực phẩm ở Hoa Kỳ.
danh sách FDA.

Giải thích ý nghĩa của EAFUS

EAFUS có nghĩa “Everything Added to Food in the United States”, dịch sang tiếng Việt là “Mọi thứ được thêm vào thực phẩm ở Hoa Kỳ”.