EAST là gì? Nghĩa của từ east

EAST là gì?

EAST“Experimental Advanced Superconducting Tokamak” trong tiếng Anh.

EAST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EAST“Experimental Advanced Superconducting Tokamak”.

Experimental Advanced Superconducting Tokamak: Tokamak siêu dẫn nâng cao thử nghiệm.

Giải thích ý nghĩa của EAST

EAST có nghĩa “Experimental Advanced Superconducting Tokamak”, dịch sang tiếng Việt là “Tokamak siêu dẫn nâng cao thử nghiệm”.