EBCDIC là gì? Nghĩa của từ ebcdic

EBCDIC là gì?

EBCDIC“Extended Binary Coded Decimal Interchange Code” trong tiếng Anh.

EBCDIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EBCDIC“Extended Binary Coded Decimal Interchange Code”.

Extended Binary Coded Decimal Interchange Code: Mã Interchange thập phân mã nhị phân mở rộng.

Giải thích ý nghĩa của EBCDIC

EBCDIC có nghĩa “Extended Binary Coded Decimal Interchange Code”, dịch sang tiếng Việt là “Mã Interchange thập phân mã nhị phân mở rộng”.