EBIS là gì? Nghĩa của từ ebis

EBIS là gì?

EBIS“Electron Beam Ion System” trong tiếng Anh.

EBIS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EBIS“Electron Beam Ion System”.

Electron Beam Ion System: Hệ thống ion chùm tia điện tử.

Một số kiểu EBIS viết tắt khác:

Early Behavioral Interventions: Can thiệp hành vi sớm.
EBIs.

Electron Beam Ion Source: Nguồn ion chùm tia điện tử.

Evidence-Based Interventions: Các can thiệp dựa trên bằng chứng.
EBIs.

Giải thích ý nghĩa của EBIS

EBIS có nghĩa “Electron Beam Ion System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống ion chùm tia điện tử”.