EC là gì? Nghĩa của từ ec

EC là gì?

EC“Electronic Combat” trong tiếng Anh.

EC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EC“Electronic Combat”.

Electronic Combat: Chiến đấu điện tử.

Một số kiểu EC viết tắt khác:

European Community: Cộng đồng châu Âu.

Ecuador: Ecuador.
ISO 3166 digram, mã quốc gia FIPS 10-4.

Exacoulomb: Exacoulomb.

Giải thích ý nghĩa của EC

EC có nghĩa “Electronic Combat”, dịch sang tiếng Việt là “Chiến đấu điện tử”.