ECB là gì? Nghĩa của từ ecb

ECB là gì?

ECB“England and Wales Cricket Board” trong tiếng Anh.

ECB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ECB“England and Wales Cricket Board”.

England and Wales Cricket Board: Hội đồng Cricket Anh và Wales.

Một số kiểu ECB viết tắt khác:

European Central Bank: Ngân hàng trung ương châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của ECB

ECB có nghĩa “England and Wales Cricket Board”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng Cricket Anh và Wales”.