ECBR là gì? Nghĩa của từ ecbr

ECBR là gì?

ECBR“European Coalition for Biomedical Research” trong tiếng Anh.

ECBR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ECBR“European Coalition for Biomedical Research”.

European Coalition for Biomedical Research: Liên minh Châu Âu về Nghiên cứu Y sinh.

Giải thích ý nghĩa của ECBR

ECBR có nghĩa “European Coalition for Biomedical Research”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh Châu Âu về Nghiên cứu Y sinh”.