ECCM là gì? Nghĩa của từ eccm

ECCM là gì?

ECCM“Electronic Counter-Counter-Measures” trong tiếng Anh.

ECCM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ECCM“Electronic Counter-Counter-Measures”.

Electronic Counter-Counter-Measures: Biện pháp phản đối điện tử.

Giải thích ý nghĩa của ECCM

ECCM có nghĩa “Electronic Counter-Counter-Measures”, dịch sang tiếng Việt là “Biện pháp phản đối điện tử”.