ECFS là gì? Nghĩa của từ ecfs

ECFS là gì?

ECFS“Electronic Case Filing System” trong tiếng Anh.

ECFS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ECFS“Electronic Case Filing System”.

Electronic Case Filing System: Hệ thống nộp hồ sơ điện tử.

Giải thích ý nghĩa của ECFS

ECFS có nghĩa “Electronic Case Filing System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống nộp hồ sơ điện tử”.