ECG là gì? Nghĩa của từ ecg

ECG là gì?

ECG“Electrocardiogram” trong tiếng Anh.

ECG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ECG“Electrocardiogram”.

Electrocardiogram: Điện tâm đồ.

Giải thích ý nghĩa của ECG

ECG có nghĩa “Electrocardiogram”, dịch sang tiếng Việt là “Điện tâm đồ”.