ECHO là gì? Nghĩa của từ echo

ECHO là gì?

ECHO“Each Community Helps Others” trong tiếng Anh.

ECHO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ECHO“Each Community Helps Others”.

Each Community Helps Others: Mỗi cộng đồng giúp đỡ người khác.
chương trình EPA.

Một số kiểu ECHO viết tắt khác:

Educational Concerns for Hunger Organization: Mối quan tâm giáo dục cho Tổ chức Đói.

European Commission Host Organization: Tổ chức đăng cai Ủy ban Châu Âu.

European Commission Humanitarian aid Office: Văn phòng viện trợ nhân đạo của Ủy ban Châu Âu.

Exchange Clearing House: Exchange Clearing House.

Expanded Characteristic Option: Tùy chọn Đặc tính Mở rộng.

Explanatory Coherence by Harmony Optimization: Giải thích mạch lạc bằng tối ưu hóa hài hòa.

Giải thích ý nghĩa của ECHO

ECHO có nghĩa “Each Community Helps Others”, dịch sang tiếng Việt là “Mỗi cộng đồng giúp đỡ người khác”.