ECJ là gì? Nghĩa của từ ecj

ECJ là gì?

ECJ“European Court of Justice” trong tiếng Anh.

ECJ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ECJ“European Court of Justice”.

European Court of Justice: Tòa án Công lý Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của ECJ

ECJ có nghĩa “European Court of Justice”, dịch sang tiếng Việt là “Tòa án Công lý Châu Âu”.