ECOWAS là gì? Nghĩa của từ ecowas

ECOWAS là gì?

ECOWAS“Economic Community of West African States” trong tiếng Anh.

ECOWAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ECOWAS“Economic Community of West African States”.

Economic Community of West African States: Cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi.

Giải thích ý nghĩa của ECOWAS

ECOWAS có nghĩa “Economic Community of West African States”, dịch sang tiếng Việt là “Cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi”.