ECT là gì? Nghĩa của từ ect

ECT là gì?

ECT“ElectroConvulsive Therapy” trong tiếng Anh.

ECT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ECT“ElectroConvulsive Therapy”.

ElectroConvulsive Therapy: Trị liệu điện giật.

Giải thích ý nghĩa của ECT

ECT có nghĩa “ElectroConvulsive Therapy”, dịch sang tiếng Việt là “Trị liệu điện giật”.