ECW là gì? Nghĩa của từ ecw

ECW là gì?

ECW“Eastern Championship Wrestling” trong tiếng Anh.

ECW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ECW“Eastern Championship Wrestling”.

Eastern Championship Wrestling: Giải đấu vật vô địch miền Đông.

Một số kiểu ECW viết tắt khác:

Extreme Championship Wrestling: Đấu vật vô địch cực đoan.

Giải thích ý nghĩa của ECW

ECW có nghĩa “Eastern Championship Wrestling”, dịch sang tiếng Việt là “Giải đấu vật vô địch miền Đông”.