EDSA là gì? Nghĩa của từ edsa

EDSA là gì?

EDSA“Epifanio de los Santos Avenue” trong tiếng Anh.

EDSA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EDSA“Epifanio de los Santos Avenue”.

Epifanio de los Santos Avenue: Đại lộ Epifanio de los Santos.
một con đường lớn ở Manila có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử sau năm 1980 của Philippines.

Giải thích ý nghĩa của EDSA

EDSA có nghĩa “Epifanio de los Santos Avenue”, dịch sang tiếng Việt là “Đại lộ Epifanio de los Santos”.