EEO là gì? Nghĩa của từ eeo

EEO là gì?

EEO“Equal Employment Opportunity” trong tiếng Anh.

EEO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EEO“Equal Employment Opportunity”.

Equal Employment Opportunity: Cơ hội được tuyển dụng một cách công bằng.

Giải thích ý nghĩa của EEO

EEO có nghĩa “Equal Employment Opportunity”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ hội được tuyển dụng một cách công bằng”.