EGCG là gì? Nghĩa của từ egcg

EGCG là gì?

EGCG“EpiGalloCatechin-3-Gallate” trong tiếng Anh.

EGCG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EGCG“EpiGalloCatechin-3-Gallate”.

EpiGalloCatechin-3-Gallate: EpiGalloCatechin-3-Gallate.

Giải thích ý nghĩa của EGCG

EGCG có nghĩa “EpiGalloCatechin-3-Gallate”, dịch sang tiếng Việt là “EpiGalloCatechin-3-Gallate”.