EHD là gì? Nghĩa của từ ehd

EHD là gì?

EHD“Electrohydrodynamics” trong tiếng Anh.

EHD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EHD“Electrohydrodynamics”.

Electrohydrodynamics: Điện động lực học.

Một số kiểu EHD viết tắt khác:

Epizootic Hemorrhagic Disease: Bệnh xuất huyết Epizootic.

European Heritage Days: Ngày Di sản Châu Âu.

Edge Histogram Descriptor: Trình mô tả biểu đồ cạnh.

Electronic Home Detention: Giam giữ tại nhà điện tử.

English Historical Documents: Tài liệu lịch sử tiếng Anh.

Giải thích ý nghĩa của EHD

EHD có nghĩa “Electrohydrodynamics”, dịch sang tiếng Việt là “Điện động lực học”.