EI là gì? Nghĩa của từ ei

EI là gì?

EI“Employment Insurance” trong tiếng Anh.

EI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EI“Employment Insurance”.

Employment Insurance: Bảo hiểm việc làm.
Một hệ thống chi trả các khoản trợ cấp thất nghiệp cho người lao động của Canada.

Một số kiểu EI viết tắt khác:

Emotional Intelligence: Trí tuệ cảm xúc.

Ireland.
Mã quốc gia FIPS 10-4.

From Éire: Từ Éire.

Exbi.
Ei.

Electron Ionization: Ion hóa điện tử.

Engineer Intern: Kỹ sư thực tập.

Exposure Index: Chỉ số phơi sáng.

Giải thích ý nghĩa của EI

EI có nghĩa “Employment Insurance”, dịch sang tiếng Việt là “Bảo hiểm việc làm”.