EIC là gì? Nghĩa của từ eic

EIC là gì?

EIC“East India Company” trong tiếng Anh.

EIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EIC“East India Company”.

East India Company: Công ty Đông Ấn.

Giải thích ý nghĩa của EIC

EIC có nghĩa “East India Company”, dịch sang tiếng Việt là “Công ty Đông Ấn”.