EID là gì? Nghĩa của từ eid

EID là gì?

EID“Electronic ID” trong tiếng Anh.

EID là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EID“Electronic ID”.

Electronic ID: ID điện tử.
eID.

Giải thích ý nghĩa của EID

EID có nghĩa “Electronic ID”, dịch sang tiếng Việt là “ID điện tử”.