ELINT là gì? Nghĩa của từ elint

ELINT là gì?

ELINT“Electronic Intelligence” trong tiếng Anh.

ELINT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ELINT“Electronic Intelligence”.

Electronic Intelligence: Tình báo điện tử.

Giải thích ý nghĩa của ELINT

ELINT có nghĩa “Electronic Intelligence”, dịch sang tiếng Việt là “Tình báo điện tử”.