ELP là gì? Nghĩa của từ elp

ELP là gì?

ELP“European Left Party” trong tiếng Anh.

ELP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ELP“European Left Party”.

European Left Party: Đảng Cánh tả Châu Âu.

Một số kiểu ELP viết tắt khác:

Emerson, Lake & Palmer: Emerson, Hồ & Palmer.

Giải thích ý nghĩa của ELP

ELP có nghĩa “European Left Party”, dịch sang tiếng Việt là “Đảng Cánh tả Châu Âu”.