EMD là gì? Nghĩa của từ emd

EMD là gì?

EMD“Electro-Motive Division” trong tiếng Anh.

EMD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EMD“Electro-Motive Division”.

Electro-Motive Division: Phòng Điện động lực.

Một số kiểu EMD viết tắt khác:

Engineering and Manufacturing Development: Phát triển Kỹ thuật và Sản xuất.

European Missile Defence: Phòng thủ tên lửa châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của EMD

EMD có nghĩa “Electro-Motive Division”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng Điện động lực”.