EMT là gì? Nghĩa của từ emt

EMT là gì?

EMT“Emergency Medical Technician” trong tiếng Anh.

EMT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EMT“Emergency Medical Technician”.

Emergency Medical Technician: Kỹ thuật viên y tế khẩn cấp.

Giải thích ý nghĩa của EMT

EMT có nghĩa “Emergency Medical Technician”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ thuật viên y tế khẩn cấp”.