EMU là gì? Nghĩa của từ emu

EMU là gì?

EMU“Electric Multiple Unit” trong tiếng Anh.

EMU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EMU“Electric Multiple Unit”.

Electric Multiple Unit: Điện Multiple Unit.
một kiểu thiết kế đoàn tàu.

Một số kiểu EMU viết tắt khác:

Experimental Military Unit: Đơn vị quân đội thực nghiệm.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của EMU

EMU có nghĩa “Electric Multiple Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Điện Multiple Unit”.