EMV là gì? Nghĩa của từ emv

EMV là gì?

EMV“Europay, MasterCard, Visa” trong tiếng Anh.

EMV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EMV“Europay, MasterCard, Visa”.

Europay, MasterCard, Visa: Europay, MasterCard, Visa.

Giải thích ý nghĩa của EMV

EMV có nghĩa “Europay, MasterCard, Visa”, dịch sang tiếng Việt là “Europay, MasterCard, Visa”.