ENABLE là gì? Nghĩa của từ enable

ENABLE là gì?

ENABLE“Energetic Neutral Atom Beam Lithography/Epitaxy” trong tiếng Anh.

ENABLE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ENABLE“Energetic Neutral Atom Beam Lithography/Epitaxy”.

Energetic Neutral Atom Beam Lithography/Epitaxy: In thạch bản / biểu mô chùm tia nguyên tử trung tính tràn đầy năng lượng.

Giải thích ý nghĩa của ENABLE

ENABLE có nghĩa “Energetic Neutral Atom Beam Lithography/Epitaxy”, dịch sang tiếng Việt là “In thạch bản / biểu mô chùm tia nguyên tử trung tính tràn đầy năng lượng”.