ENY là gì? Nghĩa của từ eny

ENY là gì?

ENY“Enemy” trong tiếng Anh.

ENY là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ENY“Enemy”.

Enemy: Kẻ thù.

Giải thích ý nghĩa của ENY

ENY có nghĩa “Enemy”, dịch sang tiếng Việt là “Kẻ thù”.