EOD là gì? Nghĩa của từ eod

EOD là gì?

EOD“End Of Day” trong tiếng Anh.

EOD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EOD“End Of Day”.

End Of Day: Cuối ngày.

Một số kiểu EOD viết tắt khác:

Explosive Ordnance Disposal: Xử lý vật liệu nổ.

Electric Organ Discharge: Phóng điện cơ quan.

Education Opens Doors: Giáo dục mở cửa.
Tên tổ chức phi lợi nhuận tại Texas, Hoa Kỳ.

Evolution Of Dance: Sự phát triển của khiêu vũ.

Earth Overshoot Day: Ngày vượt qua Trái đất.

Giải thích ý nghĩa của EOD

EOD có nghĩa “End Of Day”, dịch sang tiếng Việt là “Cuối ngày”.