EOG là gì? Nghĩa của từ eog

EOG là gì?

EOG“ElectroOculoGraphy” trong tiếng Anh.

EOG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EOG“ElectroOculoGraphy”.

ElectroOculoGraphy: ElectroOculoGraphy.

Giải thích ý nghĩa của EOG

EOG có nghĩa “ElectroOculoGraphy”, dịch sang tiếng Việt là “ElectroOculoGraphy”.