EOW là gì? Nghĩa của từ eow

EOW là gì?

EOW“Engineering Orderwire” trong tiếng Anh.

EOW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EOW“Engineering Orderwire”.

Engineering Orderwire: Kỹ thuật Orderwire.

Một số kiểu EOW viết tắt khác:

Economic Offences Wing: Cánh Vi phạm Kinh tế.

Extended Overwater Operations: Hoạt động trên nước mở rộng.

Economic Offenses Wing: Cánh Vi phạm Kinh tế.

Engineering Office Wing: Cánh văn phòng kỹ thuật.

Engines of War: Động cơ chiến tranh.
EoW.

Giải thích ý nghĩa của EOW

EOW có nghĩa “Engineering Orderwire”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ thuật Orderwire”.