ERCIM là gì? Nghĩa của từ ercim

ERCIM là gì?

ERCIM“European Research Consortium for Informatics and Mathematics” trong tiếng Anh.

ERCIM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ERCIM“European Research Consortium for Informatics and Mathematics”.

European Research Consortium for Informatics and Mathematics: Hiệp hội Nghiên cứu Châu Âu về Tin học và Toán học.

Giải thích ý nghĩa của ERCIM

ERCIM có nghĩa “European Research Consortium for Informatics and Mathematics”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Nghiên cứu Châu Âu về Tin học và Toán học”.