ERFC là gì? Nghĩa của từ erfc

ERFC là gì?

ERFC“Error Function” trong tiếng Anh.

ERFC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ERFC“Error Function”.

Error Function: Hàm lỗi.
Thuật ngữ liên quan đến toán học, lập trình, tính toán.

Giải thích ý nghĩa của ERFC

ERFC có nghĩa “Error Function”, dịch sang tiếng Việt là “Hàm lỗi”.

Trong ER lấy từ 2 chữ cái đầu của "ERror", và FC lấy từ chữ cái in hoa trong "FunCtion".