ESMP là gì? Nghĩa của từ esmp

ESMP là gì?

ESMP“Environment and Social Management Plan” trong tiếng Anh.

ESMP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ESMP“Environment and Social Management Plan”.

Environment and Social Management Plan: Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội.

Giải thích ý nghĩa của ESMP

ESMP có nghĩa “Environment and Social Management Plan”, dịch sang tiếng Việt là “Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội”.