ET-AL là gì? Nghĩa của từ et-al

ET-AL là gì?

ET-AL“And others” trong tiếng Anh.

ET-AL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ET-AL“And others”.

And others: Và những thứ khác.
Thật chất thì từ này có nguồn gốc bởi từ tiếng Latin là "Et Alia", dịch sang tiếng Anh tương đương với nghĩa "And others" (và những thứ/cái khác nữa).

Giải thích ý nghĩa của ET-AL

ET-AL có nghĩa “And others”, dịch sang tiếng Việt là “Và những thứ khác”.