EYA là gì? Nghĩa của từ eya

EYA là gì?

EYA“European Young Ambassador” trong tiếng Anh.

EYA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EYA“European Young Ambassador”.

European Young Ambassador: Đại sứ trẻ Châu Âu.

Một số kiểu EYA viết tắt khác:

Eyes absent: Mắt vắng bóng.

Elida Y Avante.

European Youth Award: Giải thưởng Thanh niên Châu Âu.

Giải thích ý nghĩa của EYA

EYA có nghĩa “European Young Ambassador”, dịch sang tiếng Việt là “Đại sứ trẻ Châu Âu”.