EYH là gì? Nghĩa của từ eyh

EYH là gì?

EYH“Expanding Your Horizons” trong tiếng Anh.

EYH là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng EYH“Expanding Your Horizons”.

Expanding Your Horizons: Mở rộng chân trời của bạn.

Giải thích ý nghĩa của EYH

EYH có nghĩa “Expanding Your Horizons”, dịch sang tiếng Việt là “Mở rộng chân trời của bạn”.