FACI là gì? Nghĩa của từ faci

FACI là gì?

FACI“Federal Advisory Committee on Insurance” trong tiếng Anh.

FACI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng FACI“Federal Advisory Committee on Insurance”.

Federal Advisory Committee on Insurance: Ủy ban cố vấn liên bang về bảo hiểm.
Tên một cơ quan của Bộ tài chính Hoa Kỳ.

Một số kiểu FACI viết tắt khác:

First Aid Council of India: Hội đồng viện trợ đầu tiên của Ấn Độ.

Fajr Aviation & Composites Industry: Công nghiệp hàng không & vật liệu tổng hợp Fajr.

Fiery Advanced Controller Interface: Giao diện điều khiển nâng cao FieryGiao diện điều khiển nâng cao Fiery.

Forces Armées de Cote d'Ivoire: Lực lượng vũ trang Bờ Biển Ngà (tiếng Pháp).

Flint Area Conference, Inc..

Giải thích ý nghĩa của FACI

FACI có nghĩa “Federal Advisory Committee on Insurance”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban cố vấn liên bang về bảo hiểm”.